หมาจิ้งจอกกับเม่น

หมาจิ้งจอกเชี่ยวชาญในหลายสิ่ง แต่เม่นรู้เพียงอย่างเดียว
กวีชาวกรีก

หมาจิ้งจอกใช้อุบายหลากหลายในการหลบหนีและต่อสูักับศัตรู ต่างกับเม่นที่มีกลยุทธ์เดียวคือขดตัวกลมและพองขนแข็ง จากพฤติกรรมนี้ หมาจิ้งจอกและเม่นจึงถูกใช้เปรียบเทียบกับคนที่รู้กว้าง และรู้ลึก หนังสือเรื่อง Range ของ David Epstien ได้เปรียบเทียบจุดแข็งจุดอ่อนของคนที่รู้ลึกและรู้กว้าง และสรุปว่าในโลกปัจจุบัน
การรู้กว้าง (Range) น่าจะนำมาซึ่งความสำเร็จมากกว่าการรู้ลึก (Width)


Photo by Michael Dziedzic on Unsplash

Values of good problems
Good problems are problems with layers and depth. Solving good problems is an exploration of problem-solving territory and gives a new perspective. A classic example is Fermat’s last theorem. It is a problem that takes 350 years to solve. To solve Fermat’s last theorem, several fields of mathematics have been invented.

Warm-up problem: You are given a cup of peanuts. Your job is to find out whether the number of peanuts is odd or even. However, you can only count from 0 to 1.

Obviously, standard counting does not work because you only count to 1…


Photo by Colton Sturgeon on Unsplash

We only feel our thinking
Great mystics agree that the world is an illusion. Syd Bank and his followers simply summarize: We only feel our thinking and nothing else.

Check it yourself
You can check this by simply sit and close your eye for 10 minutes. Many thoughts will come to you. One minute you may feel happy and peaceful thoughts. Then you will feel boring and anxious thought. You will feel many things. But the reality is that you just sit and close your eyes for 10 minutes. Clearly, you only feel your thought, not your reality.

Knowing the…

Tanapong Potipiti

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store